tienganhhaiphong.vn cung cấp mẫu câu và ngữ pháp cơ bản tiếng Anh

2018-12-19 04:40:09

Khi động từ chủ động có hai tân ngữ - tân ngữ gián tiếp (indirect object) chỉ người và tân ngữ trực tiếp (direct object) chỉ vật - thì cả hai tân ngữ đều có thể làm chủ ngữ cho câu bị động.

2018-12-17 21:05:04

Câu bị động (Passive sentences): Câu bị động là câu trong đó chủ ngữ là người hay vật nhận hoặc chịu tác động của hành động.Câu bị động nhằm nhấn mạnh vào vấn đề hành động nào đã được thực hiện.

2018-12-17 07:07:10

Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng cách dùng cụm phân từ (participle phrases), cụm danh từ (noun phrases) hoặc cụm động từ nguyên mẫu (infinitive phrases).

2018-12-03 21:19:51

Trong phần ngữ pháp luyện thi lớp 9 vào lớp 10 PTTH, câu hỏi đuôi được coi là phần trọng tâm.

2018-03-01 00:37:02

Khi trong câu có hai mệnh đề mang ý nghĩa đối lập nhau người ta thường dùng các giới từ hoặc liên từ dưới đây 1- In spite of / Despite + Noun Phrase 2- Although / Even though / Though / Much as + S+ V

2018-02-28 10:23:46

Cấu tạo các câu điều kiện được tóm tắt một các đơn giản cùng các tìm huống biến thể được trình bày bởi tienganhhaiphong.vn nếu cần thêm thông tin giải thích hãy liên hệ chúng tôi Mr.Phong 0971386608

2018-02-25 18:13:58

Trong tiếng Anh nếu ta ước mong một điều tốt đẹp có thể xảy ra người ta dùng động từ “hope”, còn những mong ước không có thật, không thể xẩy ra người ta dùng động từ “Wish”.

0971.386.608

google-site-verification: google6655b136807386f6.html